« Portfolio

Maatschappelijke voorzieningen in beweging

 

Andere tijden, andere rollen, andere maatschappelijke voorzieningen in de wijk. Tal van ontwikkelingen maken het nodig om goed naar de rol en functie van maatschappelijke voorzieningen te kijken. Neem het beleid dat er op is gericht om mensen zo veel en lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Hierbij wordt een appel gedaan op zelfredzaamheid. Veel mensen willen niets liever dan zelfstandig wonen, en slagen daar ook goed in. Voor veel ouderen en mensen met een (licht) verstandelijke beperking of GGZ achtergrond geldt dat dit hun ook lukt als zij maar in een geschikte woning en woonomgeving kunnen wonen met dagopvang, zorg en ondersteuning in de buurt. Dit vraagt om afspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en instellingen voor zorg en welzijn.

De drie decentralisaties bieden nu volop de kans om zorg, welzijn en werk en inkomen veel effectiever op wijkniveau te organiseren. Dit zal ook gevolgen hebben voor  de invulling van sociaal-maatschappelijke voorzieningen in de wijk.

Nijmegen is de planontwikkeling gestart voor Hof van Holland e.o., een deelgebied van de Waalsprong, de uitbreiding van Nijmegen naar het noorden van de stad. In deze nieuwbouwplannen moet de criteria voor een sociaal duurzame wijk en het voorzieningenprogramma voor specifieke doelgroepen, openbare ruimte en sociaal-maatschappelijke voorzieningen ingevuld gaan worden.

Een project in co-productie met Robert Leferink, management en advies met als resultaat een visie op een sociaal duurzame wijk en uitwerking in een voorzieningenprogramma voor Hof van Holland. Gesprekken met stakeholders vormen hiervoor belangrijke input.